Sint-Pieters legt als doorstroomschool (D-finaliteit, aso) met domeinoverschrijdende studierichtingen de nadruk op een brede algemene vorming. Onze leerlingen studeren na hun carrière op Sint-Pieters meestal verder in het hoger onderwijs. Van het eerste jaar tot het zesde jaar maak je als leerling keuzes. Je kiest naargelang van je interesses en mogelijkheden.

Modernisering van het secundair onderwijs 2019-2025

In september 2016 startte ons vernieuwd eerste jaar met drie gelijkwaardige keuzegedeelten waarin we je intellectueel uitdagen en voorbereiden op de wereld van morgen vanuit wetenschappelijk onderbouwde nieuwe inzichten. Daarmee liepen we vooruit op de modernisering van het secundair onderwijs die aanving in september 2019. In 2025 zal de modernisering voltooid zijn.

Tijdpad
  • Schooljaar 2019-2020: start modernisering: eerste leerjaar 
  • Schooljaar 2020-2021: modernisering tweede leerjaar
  • Schooljaar 2021-2022: modernisering derde leerjaar
  • Schooljaar 2022-2023: modernisering vierde leerjaar
  • Schooljaar 2023-2024: modernisering vijfde leerjaar
  • Schooljaar 2024-2025: modernisering zesde leerjaar

Elke graad omvat, net zoals in de vroegere eenheidsstructuur, twee leerjaren. Een leerjaar bestaat uit al de klassen die in hetzelfde jaarniveau worden georganiseerd.

Eerste graad

Leerlingen krijgen hier alle ruimte om verder te ontdekken wie ze zijn, hun interesses, talenten en capaciteiten te verkennen en te ontplooien. In het eerste jaar zijn er drie gelijkwaardige keuzegedeelten , in het tweede jaar vijf basisopties. Op basis van het geheel van de stevige algemene vorming (= basisvorming), de gekozen basisoptie(s) en de lesuren differentiatie krijgen leerlingen een scherper inzicht in hun eigen mogelijkheden en interesses, zodat ze op het einde van de eerste graad een gemotiveerde keuze kunnen maken voor een studierichting in de tweede graad. Daarom noemt men de eerste graad een observerende en oriënterende graad.

Bovenbouw: tweede en derde graad

Vanaf het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor een finaliteit. In onze school is dat de finaliteit ‘doorstroom’ (‘D’). In deze finaliteit bereiden de studierichtingen de leerlingen voor op het hoger onderwijs. Leerlingen maken pas in de tweede graad de keuze voor een domeinoverschrijdende of domeingebonden studierichting.

In de tweede en derde graad biedt onze school bijna alle domeinoverschrijdende studierichtingen aan. 

 

Schoolstructuur voor 2021-2022

De modernisering van het secundair onderwijs wordt progressief ingevoerd. De eerste 3 leerjaren beantwoorden aan de structuur van de modernisering. In het vierde, vijfde en zesde leerjaar geldt nog de oude structuur.

Eerste, tweede en derde jaar: gemoderniseerde structuur
Vierde, vijfde en zesde jaar: oude structuur

Schoolstructuur in 2024-2025